MCh. Seven Roman Hills di Sutri

Jack Russell terrier

JCh. Jamming Jolie z Jeřeně

Jack Russell terrier

JCh. Jiddu de Ghundai

Parson Russell terrier

MCh. American Angel z Jeřeně

Parson Russell terrier

Easy Ethan z Jeřeně

Parson Russell terrier

Axa z Loutovce

Parson Russell terrier

MCh. Fancy FeeBee z Jeřeně

Parson Russell terrier